Φοίτηση μαθητών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 11:00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1.1. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.?. 485/83, Υ.Α. Γ2/2209/18-03-98, Π.?. 60/06, Π.?. 50/08)

α. Αν το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες.

γ. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των ?ιδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση ?αθητή ο οποίος ση?είωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δη?όσιο νοσηλευτικό ίδρυ?α ή σχολιαστική υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθ?ολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσ?ιωτάτη.

δ. Στη περίπτωση ?αθητών αθλητών που συ??ετέχουν σε συγκεκρι?ένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες ? ) ?ε βεβαίωση της Γενικής Γρα??ατείας Αθλητισ?ού. Οι πραγ?ατοποιού?ενες απουσίες θεωρούνται ως ?η γενό?ενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).

1.2. ΕΠΑΡΚΗΣ (Π.?. 51/2008)

α) Το σύνολο των απουσιών του ?αθητή που ση?ειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις σαράντα (40).

β) Το σύνολο των απουσιών του ?αθητή δεν υπερβαίνει τις ογδόντα (80) για τα η?ερήσια ΕΠΑ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις σαράντα (40) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύ?φωνα ?ε τα όσα ορίζονται στο άρ. 3 του Π.?. 485/1983 (Φ.Ε.Κ. 184/21-12-1983).

γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των ?ιδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Σ ?ε ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση ?αθητή που ση?είωσε από ογδόντα (80) έως εκατόν τριάντα (130) απουσίες, ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις σαράντα (40) απουσίες του είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. ?ς ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθ?ολογίας, που προκύπτει από το άθροισ?α των ?έσων όρων των βαθ?ών των δύο τετρα?ήνων διαιρού?ενο ?ε τον αριθ?ό όλων των διδασκο?ένων ?αθη?άτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσ?ιωτάτη.

δ) H φοίτηση των ?αθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθ?ού απουσιών, εφόσον οι ?αθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συ??ετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γρα??ατεία Αθλητισ?ού.

2.1. ΕΛΛΙΠΗΣ (Ισχύει ?όνο για τα Γυ?νάσια) Π.?. 485/83 (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των ?αθη?άτων το Σεπτέ?βριο)

α. Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν - δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν - εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου (γ) της περίπτωσης 1.1.

β. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των ?ιδασκόντων χαρακτηρίζεται ελλιπής η φοίτηση ?αθητή ο οποίος ση?είωσε περισσότερες από εκατόν - εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), ?ε την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογη?ένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθ?ολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσ?ιωτάτη.